שדרג את גופן הדף

תלמוד בבלי מהדורת נהרדעא החדש מהוצאת ח. וגשל - © כל הזכויות שמורות

ברכות , אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה , ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא , כרבי שמעון ולא עלתה בידן
שבת , כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן
עירובין , ההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה , רבי עקיבא אומר: מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו?
פסחים , כבולעה כך פולטה
יומא , תנו רבנן (ויקרא יא, מד) והתקדשתם והייתם קדושים
סוכה ,
תענית , מתלמידי יותר מכולם , רבי יהושוע ובת הקיסר
מגילה , יגעתי ומצאתי תאמן , אף הקדוש ברוך הוא בעמידה
חגיגה
כתובות
נדרים , מעולם לא צערתן בדרך ארץ
גיטין
קידושין , עד עשרים שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה
בבא בתרא , עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה , תנו רבנן כשחרב הבית בשניה רבו פרושין
סנהדרין , המונע הלכה מפי תלמידו , צפרדע אחת הייתה ומלאה כל ארץ מצריים , תיפח עצמן של מחשבי קיצין
עבודה זרה , ידענא זוטי דאית בכו מחיה מתים , אמר להו רבא לרבנן במטותא בעינא מינייכו דלא תתלוצצו , אלא עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין , נותן טעם לפגם
חולין
ערכין
נדה , חסידים הראשונים לא היו משמשיו מטותיהן אלא ברביעי בשבת